Welkom op de website van de Oranjevereniging! Vind hier het laatste nieuws, updates & evenementen.

April 2024

Door het betreden van het evenemententerrein verklaart iedere bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de actuele voorwaarden en huisregels van Oranjevereniging Juliana.

1. Eenieder is verplicht aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel op te volgen.

2. Bezoekers van het evenement zijn verplicht:
a. Zich op eerste verzoek bij iemand van (of namens) de organisatie te legitimeren door middel van het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Ben je niet in staat een geldig legitimatiebewijs te tonen, dan behoudt Oranjevereniging Juliana zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren;
b. Akkoord te gaan met een fouillering en het op eerste verzoek tonen van de inhoud van meegebrachte tas(sen) en/of jas(sen) door iemand van (of namens) de organisatie. Als de bezoeker dit niet toestaat behoudt Oranjevereniging Juliana zich het recht voor de bezoeker (verdere) toegang tot het evenement te weigeren.

3. In het kader van de beveiliging en veiligheid en om de in-en uitstroom van bezoekers van het evenement soepel te laten verlopen, geldt de regel: binnen is binnen. Je kunt dus niet zonder dringende reden van het terrein af.

4. Het is bezoekers verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen:
a. Voedsel, (al dan niet alcoholhoudende) dranken, drugs en/of (andere) verboden middelen, flessen, blikjes, glaswerk, vuurwerk, wapens, voorwerpen die op wapens lijken of die als wapen kunnen worden gebruikt, messen, paraplus, selfiesticks, lachgas/distikstof(mon)oxide, giftige, explosieve en/of brandgevaarlijke materialen, fietsen, steps, (huis)dier(en), stoelen en alle andere voorwerpen die door Oranjevereniging Juliana ontoelaatbaar worden geacht;
b. U dient niet toegestane zaken af te staan. Oranjevereniging Juliana zal afgestane zaken niet retourneren en verboden middelen worden afgegeven aan de politie;
c. Oranjevereniging Juliana behoudt zich het recht om bezoekers waarbij bovenstaande voorwerpen of middelen worden aangetroffen, (verdere) toegang definitief te weigeren;
d. Als verboden middelen en/of een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal ook direct melding worden gedaan bij de politie.

5. Op en rondom de locatie waar het evenement plaatsvindt wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden zoals: openbare dronkenschap, geweld, bedreiging, belediging van personeel of andere bezoekers, etc. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen wordt de (verdere) toegang tot het evenement ontzegd, deze worden onmiddellijk van het terrein verwijderd en worden indien nodig aangehouden en overgedragen aan de politie.

6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

7. De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten oplopen of ondervinden.

8. Oranjevereniging Juliana kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken op/in de locatie van het evenement, onder meer van personen die zich in of rondom de locatie van het evenement begeven. Oranjevereniging Juliana is gerechtigd deze geluids- en/of beeldopnamen te gebruiken en te publiceren zonder hiervoor een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd te zijn aan de desbetreffende persoon/personen.

9. Het is bezoekers van het evenement verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op, in en rondom de locatie waar het evenement plaatsvindt. Het is daarnaast verboden om (semi) professionele fotoapparatuur mee te nemen naar het evenement, tenzij de bezoeker door Oranjevereniging Juliana een persaccreditatie is toegekend.

10. Oranjevereniging Juliana behoudt zich het recht voor om deze huisregels op ieder moment aan te passen.

11. Als een bezoeker een bepaling uit deze huisregels niet naleeft, behoudt de Oranjevereniging Juliana zich het recht voor om de betreffende bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of om de bezoeker te verwijderen van het evenement, zonder gehouden te zijn tot restitutie van eventueel betaalde entreegelden;

12. Als zich situaties voordoen waar de huisregels niet in voorzien, beslist Oranjevereniging Juliana over mogelijk te nemen maatregelen. Bezoekers dienen in alle gevallen gehoor te geven aan alle aanwijzingen van personeel te werk gesteld door de Oranjevereniging. De beslissing van Oranjevereniging Juliana in dat kader is bindend.